E-Arşiv geliyor

Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan E-Fatura uygulamasının kapsamı genişletilmekte ve E-Arşiv uygulamasına geçilmektedir.

Bu konuda hazırlanan tebliğ taslağı ile öngörülen düzenleme, internetten yapılan mal ve hizmet satışlarında uyulması zorunlu belge düzenini de değiştirmektedir.

NEDİR?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kağıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenmekte, ilk nüshası (aslı) müşteriye verilirken, ikinci nüshası da yine kağıt ortamında mükelleflerce saklanmaktadır.

E-Arşiv ise elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini ifade etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) E-Arşiv uygulaması izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebileceklerdir.

Öngörülen düzenleme ile elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmünde olacaktır.

Elektronik arşiv uygulamasından yararlanabilmek için mükelleflerin öncelikle E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Elektronik arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine de E-Arşiv kapsamında fatura oluşturacak, kağıt ortamında gönderecek ancak oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza edecektir.

Elektronik arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; vergi mükellefi olmayanlara da E-Arşiv kapsamında fatura oluşturacak, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kağıt ortamında gönderecek, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını ise elektronik ortamda muhafaza edecektir.

E-Arşiv kapsamında düzenlenen belgeler, GlB’e bildirilen bilgi işlem sisteminde veya özel entegratör sisteminde oluşturulacaktır.

BELGELERİN TESLİMİ

Mükellefler elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı, alıcısına kağıt ortamında teslim edeceklerdir. Ancak vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimin talep edilmesi halinde kağıt ortamda teslim yapılmayacaktır.

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kağıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi tarafından da yapılabilecektir. İsteyen mükellefler baskı işini anlaşmalı matbaa işletmelerine veya özel entegratörlere de yaptırabilecektir.

E-FATURA KULLANANLARA

E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçecektir. Söz konusu kağıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

E-FATURA KULLANMAYANA

E-Fatura uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere E-Arşiv kapsamında düzenlenen fatura kağıt ortamında teslim edilecektir. Bu kapsamda alıcısına malın yanında kağıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilecektir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

MÜKELLEF OLMAYANLARA

E-Arşiv kapsamında, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kağıt veya elektronik ortamda teslim edilebilecektir.

Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dahil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortam vasıtasıyla iletilebilecektir.

Vergi mükellefi olmayanlara yapılan mal teslimlerinde fatura elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye faturanın kağıt çıktısı verilmek zorundadır.

Bu durumda kağıt çıktıya; “Faturası elektronik ortamda düzenlenmiştir. Fatura yerine geçmez” ifadesinin yazılması, satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın malm teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

Teknik nedenlerle fatura satış anında oluşturulamıyorsa en çok 24 saat içerisinde oluşturulmak zorundadır.

DİKKAT!

İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve E-Arşiv raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edeceklerdir.

Bu mükellefler istemeleri halinde GlB’den izin alan elektronik saklama hizmeti veren kuruluşlarda da muhafaza ödevlerini yerine getirebilecektir.

Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zoaınludur. Bu zorunluluk, yurt-dışmda ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Bu doğrultuda, yurtdışmda kumlu sunucular vasıtasıyla veri saklama hizmeti alımı ancak veri yedeklemesi için başvurulabilecek bir yol olacaktır.

İNTERNET SATIŞLARI

Mevcut belge düzeninin internet üzerinden yapılan satışlara uygulanması her zaman için sorun oluşturmuştur.

Özellikle hizmet alımlarında, gerek postalamadaki aksaklıklar gerek işletmelerin vergi yükümlülüklerine aykırı davranışları dolayısıyla yasal faturanın temin edilememesi, alıcılar tarafından yapılan harcamanın gider kaydını ve ödenen KDV’nin indirimini engellemektedir.

Getirilmesi öngörülen düzenleme ile internetten yapılan satışlarda belge düzeni değiştirilmekte ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmektedir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanların, 1/1/2015 tarihine kadar E-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunlu tutulmaktadır.

E-Arşiv uygulaması izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanların, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmesi zorunlu kılınmaktadır. Söz konusu satışlarda faturanın kağıt çıktısının ise sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

E-Arşiv kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek fatiıralarda;

• satış işleminin yapıldığı web adresi,

• ödeme şekli,

• ödeme tarihi,

• gönderiyi taşıyana ait vergi kimlik numarası bilgisi,

• satışa konu malın gönderildiği tarih,

• iade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar,

bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilecektir.

E-Arşiv uygulaması izni olup E-Fa-tura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri elektronik faturada yukarıda yazılı bilgilere yer verecek olup, ayrıca faturanın kağıt çıktısını sevk edilen malın yanında bulunduracaklardır.

İADELER

İnternet üzerinden mal ve hizmet satın alan müşteri, malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kağıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderecektir.

Bu kapsamda satış yapan mükellefler E-Arşiv raporu oluşturarak, raporun ilgili olduğu haftayı takip eden hafta sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi BTrans bilgi ekranından GİB sistemine yüklemek zorunda olacaktır.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Gelir İdaresi Başkanlığı, getirilecek düzenleme kapsamındaki elektronik belgelerin ve E-Arşiv raporlarının arızi veya devamlı olarak kendisine gönderilmesini isteyebilecektir.

Devamlı bildirim zorunluluğunun uygulamada vergi incelemelerine kaynak veri oluşturmak için yapılacak analizlerde kullanılması kuvvetle muhtemeldir.

Anlaşılan odur ki, idare bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde kolaylık sağlamak ve ticari hayatın işleyişini kolaylaştırmak için kullandığı kadar kendi “büyük veri”sini oluşturmak için de kullanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir